VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Bù lỗ phí qua đêm

Bù lỗ phí qua đêm khi bạn giao dịch sản phẩm vàng

Bảo đảm cơ hội sinh lời trong thị trường vàng suốt cả ngày đêm.

Chỉ trong thời gian giới hạn, bù lỗ một phần phí qua đêm tích lũy từ việc giao dịch vàng, thông thường được tính khi giữ các vị thế qua đêm。

Có áp dụng các điều khoản và điều kiện.

 

Các điều khoản và điều kiện

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
Chương trình “Bù lỗ phí qua đêm”

This offer is provided by VT Markets, traded under VT Markets LLC (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients.
Ưu đãi này được cung cấp bởi VT Markets, được giao dịch dưới tên VT Markets LLC (ở đây là “Công ty” hoặc “VT Markets”), cho các khách hàng của Công ty.

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

 1. This offer is available on 1 Aug, 2023 to 31 Dec, 2023.
  Ưu đãi này có từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

 2. This offer is available to VT Markets’ Clients residing in the Vietnam only.
  Ưu đãi này chỉ dành cho Khách hàng của VT Markets cư trú tại Việt Nam.

 3. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion on first-come, first-serve basis. If you are not sure about your eligibility, please contact [email protected].
  VT Markets sẽ cung cấp dịch vụ này cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại theo quyết định của mình trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ với [email protected].

 4. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  Khách hàng mới phải mở một tài khoản thực mới với VT Markets (nghĩa là không phải tài khoản “demo”). Bằng cách mở một tài khoản mới với VT Markets, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Điều khoản và Điều kiện của VT Markets.

 5. Eligibility is as follows:
  Điều kiện hưởng như sau:

  1. After filling up the opt-in form. Receive an invitation email from your account manager to participate in this Offer (Swap Fee Recovery)
   Sau khi điền vào mẫu đăng ký. Nhận email xác thực từ người quản lý tài khoản của bạn để tham gia Ưu đãi này (Bù lỗ phí qua đêm)

  2. Make an initial deposit of at least $5000 USD into your live trading account within the promotion period.
   Thực hiện một khoản tiền gửi ban đầu ít nhất là 5000 USD vào tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn trong thời gian khuyến mãi.

  3. Fill up a registration form to opt-in to the promotion
   Điền vào mẫu đăng ký để chọn tham gia chương trình khuyến mãi

  4. Wait for confirmation of successful enrolment to the promotion
   Chờ xác nhận đăng ký thành công vào chương trình khuyến mãi

  5. Only applicable for new mt4/mt5 with no transaction history
   Chỉ áp dụng cho mt4/mt5 mới không có lịch sử giao dịch

  6. Each client can only register 1 account.
   Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 1 tài khoản

  7. Not applicable for client who has repeated registered record if he/she has joined this promotion before
   Không áp dụng cho khách hàng có hồ sơ đăng ký lặp lại nếu đã tham gia chương trình này trước đó

  8. During the period of this promotion, the client must maintain a total deposit – total withdrawal of USD 5000, if it is less than USD 5000, you will be cancelled from this program and cannot re-join.
   Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, khách hàng phải duy trì tổng số tiền gửi – tổng số tiền rút là 5000 USD, nếu dưới 5000 USD, bạn sẽ bị hủy tham gia chương trình và không thể tham gia lại.

  9. Only applicable for XAUUSD
   Chỉ áp dụng cho XAUUSD

  10. Only applicable for Standard STP, USD currency account type.
   Chỉ áp dụng cho loại tài khoản Standard STP, loại tiền tệ USD.

 6. The validity period calculated for each mt4/mt5 is 3 months from the date of successful registration.
  Thời hạn hiệu lực được tính cho mỗi mt4/mt5 là 3 tháng kể từ ngày đăng ký thành công.

 7. At the end of each month, the total swap fee will be calculated and refunded to the client if the total swap fee is negative, the offset amount is not more than 700 USD per eligible client at any time during this offer.
  Vào cuối mỗi tháng, tổng phí hoán đổi sẽ được tính toán và hoàn trả cho khách hàng nếu tổng phí hoán đổi là âm, số tiền bù trừ không quá 700 USD cho mỗi khách hàng đủ điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian ưu đãi này.

 8. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
  Chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc tiền mặt, giảm giá cho Người giới thiệu/Chi nhánh hoặc hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền gửi mới và do đó sẽ không được tính vào ưu đãi này.

 9. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
  Số tiền tín dụng không thể rút được. Lợi nhuận kiếm được sẽ được phản ánh trong giá trị tài khoản của bạn. Tương tự như vậy, bất kỳ tổn thất nào sẽ được khấu trừ khỏi giá trị tài khoản của bạn. Bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra từ việc sử dụng tiền thưởng đều có sẵn để rút tiền theo quy trình rút tiền của chúng tôi.

 10. If you opt to withdraw your original deposit, a partial/full trading credit will be removed from your account accordingly.
  Nếu bạn chọn rút tiền ký gửi ban đầu của mình, tín dụng giao dịch một phần/toàn bộ sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn theo đó.

 11. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
  Bạn không thể chuyển tiền thưởng giữa các tài khoản giao dịch của mình.

 12. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
  Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn thấp hơn tín dụng giao dịch trên tài khoản của bạn, thì tín dụng còn lại có thể bị rút theo quyết định của chúng tôi, điều này có thể buộc dừng tất cả các vị trí mở trên tài khoản của bạn.

 13. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do VT Markets lựa chọn và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

 14. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without further notice.
  Tín dụng của bạn sẽ bị xóa vào thời điểm ưu đãi khuyến mãi này kết thúc mà không cần thông báo thêm.

Tham gia ngay
và được bù lỗ
các khoản phí qua đêm của bạn

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.